Бершадська територіальна громада

Вінницька область, Гайсинський район

Драган Віталій Григорович

Міський голова


Електронна пошта: office@radabershad.gov.ua


Телефон: +380435221964


Режим роботи/графік прийому громадян:
ГРАФІК особистого прийому громадян Перший і третій четвер з 9-00 до 12-00

Число, місяць, рік народження: 8 липня 1983 року.

Місце народження: с. Флорине, Гайсинський район, Вінницька область.

Громадянство: Громадянин України.

Освіта: Вища. В 2016 році закінчив Уманський національний університет садівництва за спеціальністю «Агроном».

Посада (заняття): Бершадський міський голова.

Місце роботи: Бершадська міська рада.

Член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «УКРАЇНСЬКА СТРАТЕГІЯ ГРОЙСМАНА».

Наявність чи відсутність судимості: судимість відсутня.

 

Особистий прийом громадян здійснюється в перший і третій четвер з 9:00 по 11:00, з 14:00 по 16:00.

Попередній запис здійснює відповідальний працівник апарату міської ради за телефоном 2-19-64.

Поштова адреса: 24400, м. Бершадь, вул. Героїв України, 22.

Подати електронне звернення: office@radabershad.gov.ua.

Щорічна декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

 

Повноваження

Стаття 42. ЗУ «Про місцеве самоврядування в Україні» Повноваження сільського, селищного, міського голови

1. Повноваження сiльського, селищного, мiського голови починаються з моменту оголошення вiдповiдною сiльською, селищною, мiською виборчою комiсiєю на пленарному засiданнi ради рiшення про його обрання i закiнчуються в момент вступу на цю посаду iншої обраної вiдповiдно до закону особи, крiм випадкiв дострокового припинення його повноважень.

2. Повноваження сiльського, селищного, мiського голови можуть бути припиненi достроково у випадках, передбачених цим Законом.

3. Сiльський, селищний, мiський голова:

1) забезпечує здiйснення у межах наданих законом повноважень органiв виконавчої влади на вiдповiднiй територiї, додержання Конституцiї та законiв України, виконання актiв Президента України та вiдповiдних органiв виконавчої влади;

2) органiзує в межах, визначених цим Законом, роботу вiдповiдної ради та її виконавчого комiтету;

3) пiдписує рiшення ради та її виконавчого комiтету;

4) вносить на розгляд ради пропозицiю щодо кандидатури на посаду секретаря ради;

5) вносить на розгляд ради пропозицiї про кiлькiсний i персональний склад виконавчого комiтету вiдповiдної ради;

6) вносить на розгляд ради пропозицiї щодо структури i штатiв виконавчих органiв ради, апарату ради та її виконавчого комiтету;

7) здiйснює керiвництво апаратом ради та її виконавчого комiтету;

8) скликає сесiї ради, вносить пропозицiї та формує порядок денний сесiй ради i головує на пленарних засiданнях ради;

9) забезпечує пiдготовку на розгляд ради проектiв програм соцiально-економiчного та культурного розвитку, цiльових програм з iнших питань самоврядування, мiсцевого бюджету та звiту про його виконання, рiшень ради з iнших питань, що належать до її вiдання; оприлюднює затвердженi радою програми, бюджет та звiти про їх виконання;

10) призначає на посади та звiльняє з посад керiвникiв вiддiлiв, управлiнь та iнших виконавчих органiв ради, пiдприємств, установ та органiзацiй, що належать до комунальної власностi вiдповiдних територiальних громад, крiм керiвникiв дошкiльних, загальноосвiтнiх та позашкiльних навчальних закладiв; (пункт 10 частини 3 статтi 42 змiнено згiдно iз Законом N 1841-III вiд 22.06.2000 р.)

11) скликає загальнi збори громадян за мiсцем проживання;

12) забезпечує виконання рiшень мiсцевого референдуму, вiдповiдної ради, її виконавчого комiтету;

13) є розпорядником бюджетних, позабюджетних цiльових (у тому числi валютних) коштiв, використовує їх лише за призначенням, визначеним радою;

14) представляє територiальну громаду, раду та її виконавчий комiтет у вiдносинах з державними органами, iншими органами мiсцевого самоврядування, об’єднаннями громадян, пiдприємствами, установами та органiзацiями незалежно вiд форм власностi, громадянами, а також у мiжнародних вiдносинах вiдповiдно до законодавства;

15) звертається до суду щодо визнання незаконними актiв iнших органiв мiсцевого самоврядування, мiсцевих органiв виконавчої влади, пiдприємств, установ та органiзацiй, якi обмежують права та iнтереси територiальної громади, а також повноваження ради та її органiв;

16) укладає вiд iменi територiальної громади, ради та її виконавчого комiтету договори вiдповiдно до законодавства, а з питань, вiднесених до виключної компетенцiї ради, подає їх на затвердження вiдповiдної ради;

17) веде особистий прийом громадян;

18) забезпечує на вiдповiднiй територiї додержання законодавства щодо розгляду звернень громадян та їх об’єднань;

19) здiйснює iншi повноваження мiсцевого самоврядування, визначенi цим та iншими законами, якщо вони не вiднесенi до виключних повноважень ради або не вiднесенi радою до вiдання її виконавчих органiв;

20) видає розпорядження у межах своїх повноважень. (положенням частини 3 статтi 42 дано офiцiйне тлумачення згiдно з Рiшенням Конституцiйного Cуду вiд 06.07.99 р. N 7-рп/99).

4. Сiльський, селищний, мiський голова несе персональну вiдповiдальнiсть за здiйснення наданих йому законом повноважень. (положенням частини 4 статтi 42 дано офiцiйне тлумачення згiдно з Рiшенням Конституцiйного Cуду вiд 06.07.99 р. N 7-рп/99).

5. При здiйсненнi наданих повноважень сiльський, селищний, мiський голова є пiдзвiтним, пiдконтрольним i вiдповiдальним перед територiальною громадою, відповідальним – перед вiдповiдною радою, а з питань здiйснення виконавчими органами ради повноважень органiв виконавчої влади – також пiдконтрольним вiдповiдним органам виконавчої влади. (положенням частини 5 статтi 42 дано офiцiйне тлумачення згiдно з Рiшенням Конституцiйного Cуду вiд 06.07.99 р. N 7-рп/99).

6. Сiльський, селищний, мiський голова не рiдше одного разу на рiк звiтує про свою роботу перед територiальною громадою на вiдкритiй зустрiчi з громадянами. На вимогу не менше половини депутатiв вiдповiдної ради сiльський, селищний, мiський голова зобов’язаний прозвiтувати перед радою про роботу виконавчих органiв ради у будь-який визначений ними термiн. (положенням частини 6 статтi 42 дано офiцiйне тлумачення згiдно з Рiшенням Конституцiйного Cуду вiд 06.07.99 р. N 7-рп/99).